„Mazowieckie CENTRUM ROZWOJU Zawodowego NEET”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

O Projekcie

Projekt „Mazowieckie CENTRUM ROZWOJU Zawodowego NEET”, realizowany jest przez Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-14-0037/18-00, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2019
Wartość projektu: 930 220,90 zł
Dofinansowanie projektu: 883 709,85 zł

Cel projektu:

Projekt „Mazowieckie CENTRUM ROZWOJU Zawodowego NEET”, ma na celu zaktywizowanie zawodowe oraz nabycie umiejętności i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodzie:

 • operator maszyn CNC
 • spawacz metodą TIG
 • kosmetyczka
 • profesjonalny handlowiec 

przez 64 osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, które nie są zarejestrowane w Urzędzie pracy (37 kobiet i 27 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, pozostające bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkującymi województwo mazowieckie (w szczególności zamieszkujące miasta: Ostrołęka, Radom, Ostrów Mazowiecka, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc).

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD (indywidualnego planu działania) dla każdego Uczestnika projektu, przez doradcę zawodowego,
 • Indywidualne Pośrednictwo Pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby
 • Szkolenia zawodowe
 • Stypendium szkoleniowe
 • 3 miesięczne staże zawodowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia zawodowe,
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 7 lat lub osobą zależna dla uczestników szkoleń
 • Dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty. 

Udział w projekcie jest nieodpłatny dla wszystkich uczestników!

Jakie są planowane efekty projektu?

W wyniku udziału w projekcie „Mazowieckie CENTRUM ROZWOJU Zawodowego NEET”, 37K i 27M z grupy NEET uzyska umiejętności i doświadczenie zawodowe, które podniesie ich konkurencyjność na rynku pracy. Do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienie uzyska minimum 39% uczestników w najtrudniejszej sytuacji ( w tym osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach) oraz min. 54% pozostałych uczestników na okres minimum 3 miesięcy.

Aktualności

10.02.2020

Harmonogram Pośrednictwo Pracy - 15.02.2020 - plik do pobrania

27.01.2020

Harmonogram Pośrednictwo Pracy - 01.02.2020 - plik do pobrania

24.01.2020

Harmonogram Pośrednictwo Pracy - 14.01.2020 - plik do pobrania

09.11.2019

Harmonogram IPD - 17.11.2019 - plik do pobrania
Harmonogram Pośrednictwo Pracy - 17.11.2019 - plik do pobrania

29.10.2019

Harmonogram IPD - 05-07.11.2019 - plik do pobrania
Harmonogram szkolenia - Kurs Operator maszyn CNC - 08-30.11.2019 - plik do pobrania


02.10.2019

Harmonogram IPD - 10-12.10.2019 - plik do pobrania
Harmonogram Pośrednictwo Pracy - 10-19.10.2019 - plik do pobrania
Harmonogram Pośrednictwo Pracy - 05-09.10.2019 - plik do pobrania

10.09.2019

AKTUALIZACJA! Harmonogram szkolenia - kurs kosmetyczny grupa 2/K/2019 - plik do pobrania
Harmonogram szkolenia - kurs kosmetyczny grupa 2/K/2019 - plik do pobrania

06.09.2019

Harmonogram Pośrednictwo Pracy - 14.09.2019 - plik do pobrania

02.09.2019

Harmonogram IPD - 09-16.09.2019 - plik do pobrania
Harmonogram Pośrednictwo Pracy - 08-26.09.2019 - plik do pobrania


30.08.2019

Harmonogram IPD - 05-06.09.2019 - plik do pobrania
Harmonogram IPD - 03.09.2019 - plik do pobrania
Harmonogram Pośrednictwo Pracy - 07.09.2019 - plik do pobrania


02.07.2019

Harmonogram stażu - spawacz TIG - plik do pobrania

26.06.2019

Harmonogram stażu - kosmetyczka - plik do pobrania
Harmonogram IPD - 01-03.07.2019 - plik do pobrania
Harmonogram Pośrednictwo Pracy - 01-03.07.2019 - plik do pobrania


29.05.2019

Harmonogram szkolenia - kurs spawacz metodą TIG - grupa 1/TIG/2019 - plik do pobrania

 

26.05.2019

Harmonogram IPD - 27-28.05.2019 - plik do pobrania
Harmonogram Pośrednictwo Pracy - 27-31.05.2019 - plik do pobrania


23.05.2019

Harmonogram IPD - 25.05.2019 - plik do pobrania
Harmonogram Pośrednictwo Pracy - 25.05.2019 - plik do pobrania


21.05.2019

Harmonogram IPD - 23.05.2019 - plik do pobrania


17.05.2019

Harmonogram IPD - 20.05.2019 - plik do pobrania

 

15.04.2019

Harmonogram szkolenia - kurs kosmetyczny grupa 1/K/2019 - plik do pobrania
Harmonogram IPD - 25.04.2019 - plik do pobrania

 

05.04.2019

Rekrutacja została przedłużona do 26.04.2019.

W dniach 10.04.2019 – 15.04.2019 odbędzie się rekrutacja uczestników chętnych do wzięcia udziału w projekcie „Mazowieckie CENTRUM ROZWOJU Zawodowego NEET”. 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • zamieszkujące województwo mazowieckie
 • bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz bierne zawodowo
 • w wieku 15-29 lat (tj. ukończone 15 lat i nie ukończone 30 lat)

Wymagane dokumenty:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie;
 • Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie kandydata/-ki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie Uczestnika projektu
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie Uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów 

znajdują się w zakładce do pobrania lub w biurze projektu przy ul. Grzecznarowskiego 2, pok. 411, 26-600 Radom.  

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 8.00 – 16.00 w biurze projektu.
Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.
Serdecznie zapraszamy! 
 

05.04.2019

Harmonogram IPD - 08.04.2019 - 15.04.2019 - plik do pobrania

22.03.2019

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o przedłużeniu rekrutacji do projektu pn.: „Mazowieckie CENTRUM ROZWOJU Zawodowego NEET” do dnia 27.03.2019 r.
Serdecznie zapraszamy!W dniach 13.03.2019 – 22.03.2019 odbędzie się rekrutacja uczestników chętnych do wzięcia udziału w projekcie „Mazowieckie CENTRUM ROZWOJU Zawodowego NEET”. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • zamieszkujące województwo mazowieckie
 • bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz bierne zawodowo
 • w wieku 15-29 lat (tj. ukończone 15 lat i nie ukończone 30 lat)

Wymagane dokumenty:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie;
 • Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie kandydata/-ki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie Uczestnika projektu
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie Uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów 

znajdują się w zakładce do pobrania lub w biurze projektu przy ul. Grzecznarowskiego 2, pok. 102, 26-600 Radom.  

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 8.00 – 16.00 w biurze projektu.
Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.
Serdecznie zapraszamy!  

Rekrutacja

Kto może wziąć udział w Projekcie?

Uczestnikiem/czką Projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

 • osoba w wieku 15-29 lat
 • osoba zamieszkująca na terenie województwa mazowieckiego
 • osoba bierna zawodowo, osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy
 • osoba należąca do osób z kategorii NEET 

oraz wpisująca się do jednej z poniżej wymienionych grup:

 • osoba o niskich kwalifikacjach
 • osoba długotrwale bezrobotna
 • osoba z niepełnosprawnościami
 • osoba bezrobotna lub bierna zawodowo nienależąca do żadnej z ww. grup
 • osoba zamieszkująca miasto tracące funkcje społeczno – gospodarcze: Ostrołęka, Radom, Ostrów Mazowiecka, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja do projektu „Mazowieckie CENTRUM ROZWOJU Zawodowego NEET”, zakłada 4 nabory. W wyniku jednego naboru zostanie zrekrutowane średnio 16 osób. Ramowe terminy rekrutacji do poszczególnych grup będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej www.mlodzicentrum.pl oraz będą dostępne w Biurze Projektu.

Jak zgłosić się na szkolenie?

Dokumenty rekrutacyjne znajdujące się w zakładce Dokumenty należy przesyłać mailem pod adresem www.mlodzicentrum.pl lub zgłosić się osobiście do Biura Projektu przy ulicy Grzecznarowskiego 2, I piętro, pok. 411, 26-600 Radom.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 887 788 041, poprzez kontakt mailowy: mlodzicentrum@crse.org.pl lub bezpośrednio w biurze projektu.

Dokumenty do pobrania

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobligowane są do wypełnienia oraz przesłania formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: mlodzicentrum@crse.org.pl

Złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (plik do pobrania)

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania)

Załącznik nr 2  - Oświadczenie uczestnika projektu - przetwarzanie danych (plik do pobrania)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika (plik do pobrania)

Załącznik nr 4 - Zobowiązanie uczestnika projektu (plik do pobrania)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych (plik do pobrania)Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną (plik do pobrania)
Załącznik nr 1 - Wniosek o zwrot kosztów opieki (plik do pobrania)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie osoby sprawującej opiekę (plik do pobrania)

Regulamin zwrotu kosztów przejazdu (plik do pobrania)
Załącznik nr 1 - Wniosek o zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną (plik do pobrania)
Załącznik nr 2 - Wniosek o zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym (plik do pobrania)
Załącznik nr 3 - Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu (plik do pobrania)
Załącznik nr 4 - Umowa użyczenia samochodu (plik do pobrania)

O nas

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego to organizacja, która działa na rynku szkoleniowo-doradczym od 2000 roku, jest jedną z czołowych instytucji z obszaru Polski południowo-wschodniej w zakresie realizacji projektów szkoleniowych oraz pozyskiwania funduszy unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne. O profesjonalizmie stowarzyszenia świadczą setki zadowolonych klientów. CRSE jako jedna z nielicznych organizacji w kraju otrzymała nagrodę GOLDEN STAR bezpośrednio od Komisji Europejskiej w Brukseli za najwyższą jakość realizowanych działań szkoleniowo-doradczych. Główne obszary działalności CRSE to realizacja szkoleń, w tym głównie z zakresu odnawialnych źródeł energii, realizacja usług doradczych dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, realizacja własnych projektów szkoleniowych.

Efekty naszej pracy:

-  przeszkoliliśmy ponad 10 000 osób,
-  zakończyliśmy z powodzeniem realizację kilkudziesięciu projektów, szkoleniowych UE, pozyskaliśmy dotacje szkoleniowe UE dla Klientów i projekty własne na kwotę przekraczającą 100 000 000 PLN, pozyskanie dotacji inwestycyjnych UE dla Klientów indywidualnych na kwotę przekraczającą 95 000 000 PLN.